Herkese selamlar bu yazımda Kotlin ile objeler üzerinde validasyon işlemleri üzerinde biraz konuşup temiz kodlar yazarak İf-Else kullanımını azaltacağız.

Öncelikle neden İf-Else kullanımını azaltarak kod yazmamız gerektiğine değinelim. Kodun okunabilirliği ve geliştirmeye açık olması dışında CPU üzerinde yüklü bir maliyet çıkardığını unutmayalım. Şuraya bu konuyla ilgili yararlı bi link bırakıyorum.

Ekranımızda birden çok dolduralabilir alan olduğunu düşünelim ve bunları kullanıcıdan isteyelim. Tabiki her alan için özel isteklerimiz var.

Android, 2007'de ortaya çıktığından beri, Activity temel bileşenlerinden biri olmuştur. Bu bileşenler arasında veri taşımadaki kahramanlarımız Intent veonActivityResultoldu şu ana kadar. Geçtiğimiz günlerde startActivityForResult() üzerinde bir çizgi gördük DEPRECATED hadi bakalım!

Galeriden resim seçmek, izin istemek ve uygulamanın diğer ekranlarında kendi özel verilerimizi taşımak gibi durumlarda tüm sonuçlar ActivityResult() üzerinde…

Android geliştiricilerin sıklıkla kullandığı SharedPrefences’in eksiklerini gidermek adına Datastore adı ile yeni bir kütüphane yayınladı.

android,datastore

SharedPreferences Eksikleri Neler ?

  • Tüm getyöntemler eşzamanlıdır ve tercihler dosyası belleğe yüklenene kadar beklemek zorundadır, bu nedenle UI iş parçacığından çağrılırsa ANR'ye neden olabilir.
  • Yapılacak setişlemlerinde başarılı veya başarısız olma durumunu takip etmez.
  • API ve işlem çağrıları sağlamaz. Örneğin, veriler aynı anda güncellenirse, bir olası çakışma meydana gelme durumu oluşabilir.
  • Type-safety desteklemez.

Datastore’da Neler Var?

  • Verileri eşzamansız…

Emre Hamurcu

Android Developer

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store